Så förebygger du rotinträngning i avloppssystemet

Det finns några saker man kan göra för att förhindra rotinträngningar i avloppssystem. 2010 gjordes en rapport av Svenskt Vatten Utveckling gällande problemet av rotinträngningar och här nedan följer följer ett en sammanfattning av problemen och vad man kan göra åt det. 

Färre skarvar är bättre mot rotinträngning

Den datan som man samlade in gällande rotinträngning visade tydligt att PVC-rör hade färre rotinträngningar i skarvarna är betong. Dock hade PVC-rören mer inträngningar per meter. Detta tror man beror på skarvarna som blir mellan PVC-ledningarna och ledningar av andra material. 

Det Svenskt Vatten Utveckling kom fram till att man inte kan rekommendera ett särskilt material trots att skarvtätheten är mycket lägre än i plaströren än hos betongledningarna och att en lägre skarvtäthet minskar rotinträngningarna. 

Rätt avstånd mellan ledningarna

Innan man skrev den här rapporten var rekommendationen att rör och träd skulle vara minst tre meter från varandra. Detta har dock visats sig vara för lite. För att slippa rotinträngningar bör avståndet mellan ledningarna och träd eller kraftiga buskage vara minst sju meter. 

Detta skapar en utmaning för stadsplanering och projektering. Rapporten hävdar att rotinträngningar är lika vanlig på gamla som på nya rör då avståndet är cirka tre meter. Dock fastställs det att man behöver forska mer på just det området. 

Lämpliga träd och buskar 

Man har sett att det finns viss skillnad mellan olika arter och typer av träd och buskar när det kommer till rotinträngning i ledningar. Innan har man haft en lista där man avrått från vissa träd och buskar som exempelvis pil, vide, poppel, asp samt rosor och tujor. Dock ska man veta att alla typer av träd och buskar kan ge upphov till rotinträngning. 

Det som förenar de arter som ofta ger upphov till rotinträngning är att det framförallt handlar om träd som har hög tillväxthastighet, behöver mycket vatten och har ett omfattande bladverk. 

Något man sett är att träd som står sedan innan man lagt ut ledningar tränger in i rör i mindre grad än de träd som är nyplanterade. Detta tror man beror på de yngre träden är i en tillväxtfas medan de redan etablerade träden är mer beständiga och stabila.  

Hur hittar trädens rötter in i rören?

Det finns flera teorier kring varför träds och buskars rötter växer in i ledningar. Något som många tror är en möjlig orsaken till rotinträngning att trädens rötter letar sig fram till sprickor och skarvar där det sipprar ut vatten och näring för att sedan tränga in till själva källan.

Vissa hävdar att trädens rötter helt enkelt inte har någon annanstans att ta vägen då de växer i tätbebyggda områden och städer. 

Man har också misstänkt att det handlar om att små mikroporer med näring finns i den grusbädd som läggs runt rören och att det är dessa fickor som träden hittar först för att sedan leta sig vidare in i sprickor och skarvar. 

Vad kan man göra för att förhindra rotinträngning i rör och ledningar?

Sammanfattningsvis kan man säga att helgjutna rör som inte har några skarvar är mer säkra än sådana som sammanfogas på plats. Man bör hålla uppsikt över brunnar och liknande öppningar där rötter kan tränga in. 

De växter som man avråder från bör inte planteras i närhet av rören. Finns de redan på plats kan man ta ställning till om de kommer utsätta rören för en risk eller ej. Vill man plantera nya träd och buskar bör detta göras med minst sju meters avstånd. 

Misstänker man rörinträngning bör man försöka åtgärda problemet omgående efter som det bara blir värre med tiden och kan leda till större läckor. 

Med relining får du fräscha och hållbara rör utan att behöva byta ut dem!
21 Nov 2022